Projekt Unijny | Uzbrojenie Terenów Inwestycyjnych Plot Electronics

Dokumentacja techniczna do zapytania ofertowego numer 1/02/2021

Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie ternu inwestycyjnego położnego w Giżycku ul. Sybiraków, dz. nr 1175/3, 1199/1, 1202 należących do PLOT ELECTRONICS w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa PLOT ELECTRONICS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informacje o projekcie:

Beneficjent: Plot Electronics

Nazwa Projektu: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przedsiębiorstwa Plot Electronics"

Numer umowy: RPWM.01.03.04-28-0024/19-00

W ramach osi Priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"

Działania 1.3. - Przedsiębiorczość (Wsparcie Przedsiębiorczości)

Poddziałania 1.3.4. - "Tereny Inwestycyjne"

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania:

→  Instalacja elektryczna

→  Instalacja gazowa

→  Instalacja teletechniczna

→  Instalacja wodna

→  Kanalizacja deszczowa

→  Kanalizacja sanitarna

→  Projekt utwardzenia

→  Projekt zagospodarowania

→  Przebudowa deszczówki

→  Wymiana gruntu

→  Dokumenty formalno-prawne

→  Przedmiar - uzbrojenie terenów inwestycyjnych